495 422 199

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Vydání ____.2020


Tato pravidla upravují a upřesňují podmínky pro realizaci dodávek a služeb poskytovaných Zich a spol.,s.r.o.   a  jsou v platnosti  pokud není jiným smluvním dokumentem (smlouvou, závaznou nabídkou, nebo potvrzenou objednávkou) stanoveno jinak. Podmínky dohodnuté se Zich a spol. ve smlouvách a závazných nabídkách mají přednost před těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

 

 

 

Terminologie

Běžný servis

odborný servisní zásah v pracovní době, zařazený v čase a prostoru co nejefektivněji, aby nevznikaly servisní firmě zbytečné náklady.

Havarijní servis

upřednostněný servis před běžným servisem

Servis „do týdne“

servis, kde zákazník nechá zcela na nás datum a čas dojezdu (nezávazný předpoklad do týdne nebo až 14 dnů dle vzdálenosti zákazníka). Zákazník, který si zvolí tento druh servisního zásahu může počítat se sníženou sazbou za přepravní nájezd o jeden stupeň.

Servis zdarma

servis náhradou za obdržené servisní kupóny.

Dílenská oprava

odborná servisní dílenská práce v pracovní době, zařazená  v čase co nejefektivněji, aby nevznikaly servisní firmě zbytečné náklady. 

Přednostní dílenská oprava

upřednostněná dílenská oprava

Základní záruka

obsahuje - zdarma, práci, dopravu k zakázce (je-li prováděna na místě – viz. další ujednání) a materiál (mimo materiálu vadného opotřebením a další výjimky jako vady vzniklé vadným používáním a podobně)

Prodloužený záruční servis

obsahuje - zdarma, práci a dopravu k zakázce Náhradní díly hradí zákazník.

Běžný rozvoz drobného zařízení

zboží se snadnou manipulací a vahou do cca 25 kg\kus

Přepravní paušál

poplatek za příjezd na místo servisu používaný v oblastech do cca 70 km nebo v preferovaných oblastech. Tento paušál obsahuje ztrátový čas řidiče. Zákazník má na tento přepravní paušál nárok v případě, že je ochoten vyčkat s termínem nájezdu na „nashromáždění“ práce do tohoto místa – směru (Běžný servis). Při trvání zákazníka na nájezdu v konkrétním čase, který neumožňuje, aby zůstali přepravní náklady pro Zich a spol.,s.r.o. rentabilní bude k přepravnímu paušálu připočtena příslušná částka dle konkrétní kalkulace

Kilometrovné servis

Je účtováno v oblastech mimo oblasti s přiděleným paušálem a při akutních výjezdech – přednostní servis (dohodnuto vždy se zákazníkem předem telefonicky) 

Kilometrovné dodávka a servis víkend

Je účtováno při přepravě zboží nad 25 kg a při výjezdech o víkendu a o svátcích 

Časová jednotka práce

30 minut práce účtováno jako celek

Nájezdová hodina

   První hodina práce je zákazníkovi účtována celá

Běžná servisní práce

práce, která započala po 7,00 a dříve nežli v 14,00 a ukončena nejpozději v 18,00

Servisní práce mimo pracovní dobu

práce, která byla započata v 14,00 a později nebo ukončena po 18,00

Odběratelem se rozumí Objednatel a Kupující (dle smluv) i jakýkoli další zákazník Zich a spol.

 

Servis

Příjem běžných zakázek je zajištěn na tel.:  495422199 – 495421029 a 777222383

Havarijní servis a Servisní práce mimo pracovní dobu – 777222387 

Běžný rozvoz drobného zařízení – při termínu:  

       -   naléhavě – nájezd účtován jako servisní činnost, podle naléhavosti.

  • při cestě (cca do týdne) s odběrem nižším nežli minimálním – nájezd účtován za poloviční cenu
  • při cestě (cca do týdne) s odběrem vyšším nežli minimálním – nájezd zdarma

Kilometrovné dodávka …..... dle dohody a skutečných nákladů

Záruka na nové zboží

 

Na nové zboží je poskytována Základní záruka v délce celkové nebo materiálové záruky výrobce, není-li smlouvou záručním listem, nebo závaznou nabídkou určeno jinak. Odběratel může ve smluvním ujednání získat od Zich a spol. Základní záruku s prodlouženou platností, nebo Prodloužený záruční servis.

Pro uplatnění požadavku záruky je nezbytné, aby osoba požadující opravu v režimu záruky nahlásila při ohlášení závady na příjmu zakázek zhotovitele, že požaduje opravu v rámci záruky.

Nárok na záruku je nutné doložit nabývacím dokladem, záručním listem nebo smlouvou. Povinnost doložit nabývací doklad, může odpovědný pracovník zákazníkovi „odpustit“

Záruka se nevztahuje na závady:

- závady vzniklé používáním zařízení v rozporu s návodem k obsluze. - mechanické poškození.  - na opotřebení běžným užíváním  -  součásti rychlého opotřebení spotřebního charakteru (gumová těsnění, skla, hadičky, žárovky a kontrolky a podobně)

Profesionální gastrozařízení vyžaduje i v době záruky údržbu. Odběratel je povinen informovat Zich a spol. při jakékoli změně kvality a výkonu zařízení, známky zavápnění a podobně. Závady vzniklé zanesením stroje vápennými usazeninami (vodním kamenem) a zanesením mřížek tepelných agregátů u chladících zařízení, nebo podobné závady vzniklé zanedbáním údržby, nebudou uznány jako záruční.

Záruka končí neodborným zásahem do zařízení objednatelem nebo jinou třetí osobou.

Práce prováděné v rámci Základní záruky i  Prodluženého záručního servisu jsou prováděny přednostně dílensky. Zařízení na pohyblivý přívod dopraví odběratel k dílenské opravě do sídla Zich a spol. sám, nebo mu bude vyúčtováno přepravné dle ceníku.

Záruka na servisní práce

Na servisní práce je délka Základní záruky 6 měsíců od data dokončení opravy. Záruka se vztahuje pouze na práce prováděné při opravě, která je reklamována a měněné díly.

 

Vlastní servisní a přepravní ceník bude poskytnut na vyžádání